Saturday, 20 July, 2024

 Procedurile Notariale în cadrul unui Birou de Notar Public


În cadrul unui birou de notar public, procedurile notariale sunt esențiale pentru asigurarea legalității și autenticității documentelor și tranzacțiilor. Notarii publici joacă un rol crucial în protejarea drepturilor și intereselor părților implicate, prin verificarea conformității documentelor cu legea și prin oferirea de consultanță juridică. Acest articol detaliază principalele tipuri de proceduri notariale realizate într-un birou de notar public.

 

Tipuri de Proceduri Notariale

 

 1. Contracte

 

Contractele sunt instrumente legale esențiale pentru orice tranzacție. Notarii autentifică și verifică diverse tipuri de contracte, asigurându-se că toate părțile implicate înțeleg și consimt la termenii și condițiile stabilite. Printre cele mai frecvente tipuri de contracte se numără:

 

Contract de Vânzare

 

Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun, în schimbul unui preț. Pentru autentificarea unui astfel de contract, sunt necesare următoarele acte:

 

– Actele de identitate ale părților;

– Certificatele de căsătorie, dacă este cazul;

– Actele de proprietate asupra bunului imobil;

– Certificatul de atestare fiscală;

– Documentația cadastrală;

– Certificatul de performanță energetică;

– Adeverința de la asociația de proprietari sau locatari;

– Extrasul de carte funciară pentru autentificare.

 

Promisiune Bilaterală de Vânzare-Cumpărare

 

Acesta este un pre-contract prin care părțile se obligă să încheie un contract de vânzare în viitor. Actele necesare includ:

 

– Actele de identitate ale părților;

– Actele de proprietate asupra bunului imobil;

– Extras de carte funciară pentru informare.

 

Contract de Schimb Imobiliar

 

Schimbul este contractul prin care fiecare parte transmite sau se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul. Actele necesare sunt similare cu cele pentru contractele de vânzare.

 

Contract de Donație

 

Donația este un act prin care o persoană transmite gratuit dreptul de proprietate asupra unui bun către o altă persoană. Actele necesare includ:

 

– Actele de identitate ale părților;

– Certificatele de căsătorie, dacă este cazul;

– Actele de proprietate asupra bunului imobil;

– Certificatul de atestare fiscală;

– Documentația cadastrală;

– Adeverința de la asociația de proprietari sau locatari;

– Extrasul de carte funciară pentru autentificare.

 

Contract de Rentă Viageră

 

Prin aceste proceduri notariale în Sector 4 – Notariat Civilis, o parte se obligă să efectueze prestații periodice în favoarea unei persoane pe durata vieții acesteia. Actele necesare sunt similare cu cele pentru contractele de vânzare.

 

Contract de Întreținere

 

Acest contract prevede efectuarea de prestații necesare întreținerii și îngrijirii unei persoane. Actele necesare sunt aceleași ca pentru contractele de vânzare.

 

Contract de Partaj

 

Prin partaj se pune capăt proprietății comune. Actele necesare includ:

 

– Actele de identitate ale părților;

– Certificatele de căsătorie, dacă este cazul;

– Actele de proprietate asupra bunurilor imobile;

– Certificatele de atestare fiscală;

– Documentația cadastrală;

– Adeverințele de la asociațiile de proprietari sau locatari;

– Extrasele de carte funciară pentru autentificare.

 

Act de Dezmembrare sau Dezlipire a unui Imobil

 

Acest act se referă la divizarea unui imobil în mai multe loturi. Actele necesare includ:

 

– Actele de identitate ale părților;

– Actele de proprietate asupra bunului imobil;

– Certificatul de atestare fiscală;

– Documentația cadastrală;

– Certificatul de urbanism, dacă este cazul;

– Extrasul de carte funciară pentru autentificare.

 

Act de Alipire

 

Acest act se referă la unirea a două sau mai multe imobile într-unul singur. Actele necesare sunt similare cu cele pentru actele de dezmembrare.

 

 1. Succesiuni

 

Succesiunile sunt proceduri prin care se stabilește moștenirea după decesul unei persoane. Actele necesare includ:

 

– Certificatul de deces al defunctului;

– Certificatul de căsătorie al soțului supraviețuitor;

– Actele de identitate ale moștenitorilor;

– Certificatele de naștere și de căsătorie ale moștenitorilor;

– Actele de proprietate asupra bunurilor deținute de defunct;

– Certificate acționar, carnete C.E.C., conturi, depozite bancare;

– Act concesiune pentru locul de veci;

– Certificate de atestare fiscală pentru bunurile ce compun masa succesorală;

– Documentația cadastrală a bunurilor imobile;

– Testament, dacă există;

– Doi martori care l-au cunoscut pe defunct.

 

 1. Divorțuri

 

Divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat indiferent de durata căsătoriei și dacă există sau nu copii minori. Actele necesare includ:

 

– Actele de identitate ale soților;

– Certificatele de naștere;

– Certificatul de căsătorie;

– Certificatul de naștere al copilului minor rezultat din căsătorie.

 

 1. Convenții Matrimoniale

 

Notarii publici autentifică și consiliază soții în privința încheierii convențiilor matrimoniale, care stabilesc regimul bunurilor comune sau separate. Convențiile matrimoniale pot include:

 

– Regimul comunității legale de bunuri;

– Regimul separației de bunuri;

– Regimul comunității convenționale.

 

 1. Testament

 

Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană dispune pentru timpul când nu va mai fi în viață. Actele necesare pentru autentificarea unui testament includ:

 

– Actele de identitate ale testatorului;

– Testamentul olograf sau autentic;

– Doi martori, dacă este cazul.

 

 1. Procuri Notariale

 

Procurile notariale conferă autoritate unei persoane pentru a acționa în numele alteia în diverse chestiuni legale. Actele necesare includ:

 

– Actele de identitate ale părților;

– Documentele relevante pentru specificul procurii.

 

 1. Declarații

 

Declarațiile notariale acoperă o gamă largă de chestiuni juridice, cum ar fi certificarea statutului civil sau confirmarea identității. Actele necesare includ:

 

– Actele de identitate ale declarantului;

– Documentele relevante pentru specificul declarației.

 

 1. Legalizări

 

Legalizarea documentelor constă în atestarea autenticității semnăturii și a conținutului unui document. Tipuri de legalizări includ:

 

– Legalizarea semnăturilor și a sigiliilor;

– Legalizarea copiilor de pe înscrisuri;

– Legalizarea traducerilor.

 

 1. Certificarea Unor Fapte

 

Notarii certifică oficial diverse fapte sau evenimente relevante, conferind acestora recunoaștere juridică. Exemple includ:

 

– Faptul că o persoană se află în viață;

– Faptul că o persoană se află într-un anumit loc;

– Faptul că persoana din fotografie este aceeași cu cea care cere certificarea;

– Faptul că o persoană s-a prezentat la o anumită dată și oră într-un anumit loc;

– Rezultatele tombolelor, tragerilor la sorți, concursurilor și loteriilor publicitare.

 

 1. Primirea în Depozit de Înscrisuri și Documente

 

Biroul notarial oferă serviciul de depozitare a documentelor importante, asigurând păstrarea acestora în siguranță și confidențialitate.

 

 1. Eliberarea de Duplicate ale Înscrisurilor Notariale

 

Notarii publici pot elibera duplicate autentificate ale înscrisurilor notariale, oferind acces la informații esențiale în situații urgente.

 

 1. Data Certă

 

Serviciul de „Data Certă” constă în atestarea oficială a datei la care un document a fost înregistrat sau autentificat, conferind acestuia valoare juridică și probantă.

 

Concluzie

 

Procedurile notariale sunt fundamentale pentru securitatea juridică și protecția drepturilor părților implicate în diverse tranzacții. Biroul de notar public asigură

 

conformitatea cu legea, oferind servicii esențiale precum autentificarea contractelor, succesiunilor, divorțurilor, convențiilor matrimoniale și multe altele. Prin intermediul acestor proceduri, notarii contribuie la stabilitatea și legalitatea actelor și documentelor utilizate în viața de zi cu zi.